Tuesday, November 1, 2011

Архивын үндэс хичээлийн хөтөлбөр

Мэргэжлийн индекс: D140600
Хичээлийн код: arcC-322
Хэрэглэх орчин : Дээд сургуулийн бакалаврын өдрийн болон  оройн сургалтанд
Хамрах хүрээ: Түүх нийгмийн багш,  АЖ хөтөч менежерийн ангиуд сонгож судална.
ТН ийн багш, АЖийн хөтөч менежер  -3 анги


            Улирал \долоо хоног\
                  16\ долоо хоног\
Бүгд
Лекц
                           2
            14 цаг
Семинар
                           2
 18 цаг
Кредит
                           2
2.0 кр


32 цаг
Онолын судлагдахуун-14

    Çàaâàë  ñóäëàõ ñýäâ¿¿ä
         Àãóóëãà
Öàã
Õè÷ýýëèéí   
    õýëáýð
 
     1.

 
Óäèðòãàë
Ìîíãîë÷óóäûí áàðèìò  áè÷èã ¿éëäýæ, õàäãàëàõ óëàìæëàë
¯íäýñíèé òºâ àðõèâ
Àðõèâûí ¿¿ñýë, õºãæèë
 Áàðèìò áè÷ãèéí õàäãàëàëò ,  õýðõýí áè÷èæ èðñýí ò¿¿õýí õºãæèë
Á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò, ºí㺺ãèéí õºãæèë ÷èã õàíäëàãà

          
            2 цаг
  
     2.
×èíãèñ õààí Ìîíãîë áè÷ãèéã òºðèéí áè÷èã áîëãîæ àðõèâûã ¿íäýñëýí áàéãóóëñàí íü
Ìîíãîë áè÷ãèéã àíõ óäàà õýðýãëýñýí , òºðèéí áè÷ã áîëãîñîí, áè÷èã áàðèìòûã öýãöëýõ áè÷èæ ¿ëäýýõ  àæëûã ýõë¿¿ëñýí 
 
   2

Ëåêö
 

    3.
 
 

Þàí óëñûí ¿åèéí àðõèâûí òîéì
Áàãà õààäûí ¿åèéí áè÷èã ñóäëàë, àðõèâ
Þàí óëñûí àðõèâûí îíöëîã,
-Ìàãàä õóóëü,
-Áè÷èã äóðñãàëóóä
Äóðñãàëò áè÷ã¿¿ä, îíöëîã, öààøäûí õºãæèë 


 
 2
 
 Ëåêö   4.
Ýðòíèé  äóíäàä ¿åèéí òºðèéí áàðèìò áè÷èã áîëîâñðóóëàëò
 Ýðòíèé äóíäàä ¿åèéí  áàðèìò á÷èãéèí áîëîâñðóóëàòûí àõèö , óëàìæëàë ,
  
   2
 

Ëåêö


   5.
  
 
Ñòàíäàðòàä ìºðäºãäºæ áóé áàðèìò áè÷èã
ªðãºäºë , ïîðîòîêîë,
 Ñòàíäàðòàä ìºðäºãäºæ áàéãàà 20 ãàðóé áàðèìò áè÷ã¿¿äèéí òîäîðõîéëîëò, çààâàë ìºðäºãäºæ  áàéãàà õýì õýìæýý, îíöëîã 
Ïîðòîêîëûí òºðºë ,àíãèëàë, ºðãºäëèéí áè÷èõ õýëáýð
 
   2
  
   Ëåêö


 
  6.
  

 
Ìàíæèéí ¿åèéí  àðõèâ
Áîãä õààíû ¿åèéí àðõèâ
Àðäûí çàñãèéí ¿åèéí àðõèâ
Ìàíæèéí ¿åèéí àðõèâûí ãîë ãîë çàíãèëàà àñóóäàë, çàðèì àñóóäëûí òîéì áè÷èã
 Áèäýíä óëàìæëàãäàí èðñýí çàðèì áè÷èã, îí äàðààëàë, àãóóëãà
 Àðäûí çàñãèéí ¿åèéí àðõèâûí îíöëîã, øèíý õàíäëàãà
 


 2
 

 

     

     Ëåêö

  7.


ªíººãèéí Ìîíãîë óëñûí àðõèâûí òîãòîëöîî, ãàäààä õàðèëöàà
Òºðèéí àðõèâ, àëáàí õýðýã èðýýä¿é, ìåíåæìåíò
 Îð÷èí ¿åèéí àðõèâûí ÷èã õàíäëàãà, ãàäààä õàðèëöàà
Îð÷èí ¿å, ñòðàòåãè, ìåíåæìåíòèéí çàðèì àñóóäàë

   2
 


     ËåêöÁ¿ãä öàã


  14 Ñåìèíàðûн хичээлийн судлагдахуун -18


¹
Çààâàë ñóäëàõ õè÷ýýë¿¿ä
Àãóóëãà
Öàã
Õè÷ýýëèéí õýëáýð
1.
Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé òºâ  Àðõèâ
 Òºâ àðõèâòàé Òàíèëöàõ
2
Áàãààð
2.
Ïðîòîêîë, ªðãºäºë
 -Ïîðòîêîë õýðõýí áè÷èõ, ºðãºäºë áè÷èæ ñóðàõ,
-Сургуулийн номын санд,
Сургалтын албанд,    Оюутны зөвлөлд  тус тус өргөдөл бичих
2


Îþóòàí  
  á¿ð
3.
Төрийн баримт бичгийн боловсруулалт
Их Монгол улсын Ардын засгийн үе
4

4.
Манжийн үеийн болон Их Юан улсын үеийн төрийн баримт бичиг боловсруулалт
Магад хууль , Хаадын товчоон
4

5.
Орчин үеийн архивын баримт бичгийг хадгалах хамгаалах талын асуудал
МАХН, ҮТА  ийн танилцах
4
Архивыг үзэх
6
Миний мэдэх архив
Ярилцлага хэлэлцүлэг
2


Нийт

18цаг  Îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæèë

Äîëîî õîíîã
Ñýäýâ
Õýëáýð
Àøèãëàõ ìàòåðèàë
  YIII
Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé òºâ
Òàíèëöàõ:
10-р сарын эхний 7 хоногт  
оноо-5
Àëáàí áàéãóóëëàãà äýýð
   X
Ìèíèé ìýäýõ àðõèâ

 Ýññý  300–аас дээш үгтэй  
Шалгах: 12 сарын5
оноо-10
Ìèíèé ìýäýõ àðõèâ, - Îð÷èí ¿åèéí àðõèâûí õºãæèë 2007 îí 
-Áè÷èã õýðãèéí ñî¸ë 2006
- 11р сарын 16 онд
Орчуулах
Оноо -5
                                                                         History
Our country has kept the tradition of creating, collecting, protecting, and utilizing documents for a long time.
Although Chinggis Khan established the Mongolian Great State in 1206 and issued an order to Mongolians not only to use the old Mongolian script in conformity with the State script, but also to write documents on white paper with dark blue ink and keep them forever, historical records related to the XIII- XIV centuries weren’t kept because of such reasons as lengthy wars, a distinctively nomadic life, and the necessity for capital of Mongolia to be housed in different foreign countries. Manchu became powerful at the middle of the XIV century, took China and Mongolia, and made new administrative structures; thereafter, all the documents were systemized and inherited.
Mongolia separated itself from the Manchu dynasty and conserved the records issuing new orders. /1911/ 
The Sutra writing Institution, the first Mongolian science organization, was established and began to collect all the rare books and sutras related to the history of Mongolia, and it led to the organization of the National Archives. /1921/  
The Modern Mongolian archival organization was founded, according to the 10th resolution of the Sutra writing institution, the first archive worker was made responsible for archival records. /December 05, 1927/
·           Established as the Central Archival Organization under the Scientific Institution /1948/
·           Reorganized as the State Archival Administration, with its major function to manage archival affairs throughout the   country. /1957/
·           State archival administration was under Ministry of Home affairs. /1960/
·         Related to direct Government, with its structure and number of employees expanded. /1990/
·         Reorganized as the Government Implementing Agency- National Archives of Mongolia. /1996/
·         Reorganized   as the Government Implementing Agency- General  Archival Authority of Mongolia. /2009/

 -11р сарын 16 онд
        Оноо-15                                 Өргөдөл, Тодорхойлолт, Ирсэн, Явсан бичиг тус бүр 3-ийг 
                                                          бичих,  \ном  зүйд байгаа 2 дахь номноос харж хийх \
                         Íîì, ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãà, òàðààõ ìàòåðèàë,

¹
Íîì, ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãà, ìàòåðèàëûí íýð
Çîõèîã÷èéí íýð
Õýâëýãäñýí îí
Àëü íîìûí ñàíä áàéãàà òóõàé ìýäýýëýë
1.
Àëáàí õýðýã õºòëºëò”
Ã.Íàåèé 
1981 îí 

2.
Àëáàí õýðãèéí ñî¸ë
Í.Ãàíòóÿà “
2007 îí
Ñóðãóóëüä
3.
Îð÷èí ¿åèéí àðõèâûí ¿¿ñýë, õºãæèë, óëàìæëàë øèíý÷ëýë –80 

ÝØ-íèé áàãà õóðàë
2007 îí 

4.
“Ìèíèé ìýäýõ àðõèâ
¯íäýñíèé àðõèâûí ãàçàð
2007 îí 

5.
Ìîíãîë óëñûí îð÷èí öàãèéí àðõèâûí àëáàíû õóðààíãóé
Ìàãñàðæàâ
2007 îí6.
Ìîíãîëûí ýðò ýä¿ãýýãèéí òºðèéí áè÷èã àðõèâûí òîâ÷îîí 
Ã.Íîðîâñàìáóó
2003 îí

7.
 National archives of Mongolia  

2006.07


Холбогдох эрх зүйн актууд:
       1. Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар. 1995 он
       2. Нууцын тухай хууль. 1995 он
       3. Архивын тухай хууль. 1998 он
       4. Барилгын тухай хууль. 1998 он
       5. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль. 2001 он
       6. Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар. 2001 он
       7. Баримт бичгийн стандарт. 2002 он
       8. Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар. 2003 он
       9. Зураг төслийн байнга хадгалах баримт бичгийн үлгэрчилсэн жагсаалт. 2005 он
     10. Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд МТ нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр. 2006 он
     11. Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам. 2007 он
     12. Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар. 2007 он
     13. Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт. 2008 он
     14. ISO 15489.Мэдээлэл ба баримтжуулалт. Албан хэрэг хөтлөлтийн менежмент, олон улсын стандарт. 2008 он

1 comment:

  1. jich; tanigdaxgvi bol times new roman ruu xorbvvlerei

    ReplyDelete